ХАМЭ ХЭКУ


ХАМЭ ХЭКУ

 

Гъуэгу жыжэ сыкъикlри нобэ

Уэ хьэщlэу сыкъыпхуэкlуас.

Зы lэплlэ къызэшэкl закъуи,

Зы упщlи укъызэмупщl.

 

Адэ хэкужьу кавказу

Уэ си псэ, уэ си дуней

Хамэ хэку сыщезэшаси,

Уи куэщlым сыщыгъэжей.

 

Къысхуэфхьи зы щlакlуэ фlыцlэ

Сешаси тепlэн къысхуэфщl.

Сыдэфши lуэщхьэмахуэжьми

Си щlыбыр езывгъэгъэщl.

 

Сэ си гум хэлъри иджыпсту

Гумахуэу къыпхуэсlуэтэнс.

Си жьэкlуэцl щlэпха гупсысэри

Тlэкlу тlэкlуу къыпхуэсlуэтэнс.

 

Гъуэгуанэ жыжэ тетахэм

Я уэрэдым къыщlэдэlукl

Зейншэу къэна уи бынхэми,

Уи бгъафэр хузэlухыж

 

 

 

 

 

 

 

XAME XEKU

 

Ğuagu jıje sıgiyk’ri nobe

Wua xhaşş’euw sıgıpxuak’uas.

Zı apl’e gızeşek’ zaguiy,

Zı wuıpşş’i wugızemuwpşş’.

 

Ade hekujju kavkazu

Wue sipse wue si duney

Xame xeku sışşeyzeşasi,

Wi kuaşh’ım sışhığajey.

 

Gıshuafxhi zı şş’ak’ua f’ıts’e

Seyşasi teyp’en gıshuafşş’.

Sıdefşi uaşşxhamaxuajjmi

Si şş’ıbır yezıvğağaşş’.

 

Se si gum helhri yicipstu

Gumaxuaw gıphuas’uatens.

Si jjak’uats’ şş’epha gupsıseri

T’ek’u t’ek’uw gıphuas’uatens.

 

Ğuaguane jıja teytaham

Ya weredım gışş’ede’uk’.

Zeyınşeuw gana wui bınhami

Wui bğafer huza’uhıj.


0 Yorum

Yazı Formatı Seçiniz
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF