• СИ МУРАДИН

  СИ МУРАДИН   Хьаджэм икъамэри, Мурадин дахэ, Сэмэгу рыгъази, о-уиу Зыкъызэзгъэзэкlмэ хьаджэр сэлъэгъу, Сигъэунэхъугъэба сэ… Зыкъызэзгъэзэкlмэ хьаджэр сэлъэгъу, Сигъэунэхъугъэба сэ… Сикъош нахьыжъхэр, Мурадин дахэ, Къысэнэпэшъуаох...

 • АДЫГЭ ХЭКУ

  АДЫГЭ ХЭКУ   Кавказ къушъхьэшхоу шъхьэ фыжьым Уфэди изыурам.. Кавказ о узыщыщым Иныбджэгъугъэ уитам.   Адыгэ хэку, адыгэ хэку, Узэрэщыхъурэр орэд. Адыгэ джэгу, адыгэ джэгу,...

 • IАЕМИ ДАХЭМИ, АР СЭ СИ ХЭКУ

  IАЕМИ ДАХЭМИ, АР СЭ СИ ХЭКУ   Адыгэ хэкур тэ къытэджэжьы, (2) Адыгэ лъэпкъыр тэгумэкlы, Адыгэ хэкоу нартыжъ хэгъэгум (2) Тыпэчыжьэу тигъашlэхэр шlокlы.   lаеми...

 • ХАМЭ ХЭКУ

  ХАМЭ ХЭКУ   Гъуэгу жыжэ сыкъикlри нобэ Уэ хьэщlэу сыкъыпхуэкlуас. Зы lэплlэ къызэшэкl закъуи, Зы упщlи укъызэмупщl.   Адэ хэкужьу кавказу Уэ си псэ, уэ...

 • СЕРИДАЙ

  СЕРИДАЙ   Умыгъ си пщынэ дах, Угъау сэри сымыгъагъ. Си гум илъ гушlуагъори, Уи гъыным иремыгъэх.   Ар сэ си гушlогъоу, Си гум илъ дунэягъ,...

 • СЫКЪЭФЭНУ СЫКЪЭК1УАЩ

  СЫКЪЭФЭНУ СЫКЪЭК1УАЩ   Кавказ мэзыжьым, хьамаржэ мыгъуэ, Уэсышхуэр къыщосыр, уей, А хъыджэбз дахэр, хьамаржэ мыгъуэ, Си гущ1эм къыносыр, уей, А хъыджэбз дахэр, хьамаржэ мыгъуэ, Си...

 • Тацанадылра

  Тацанадылра   Йъашк|вок|ву абыхъв х|аг|аква, Атш г|вычаква ащхъа йъаг|ах|вуа, Йъабзазауа абаза уаг|а Быргит| таца чк|вынта бара. Бгвы йах|вауа ауарад, Йбыцта йырзыга аджьамг|ат, Йбыцта насып дута...

 • Гвым

  Гвым   Край дорогой для каждого горца Кавказ! Рай на земле где живут потомки Абаз!Гвым… всердце моём имя твоё!Гвым.. отчий мой дом! Гвым.. детство моё,где...

 • Ҳара ҳаруаа реиҳабы

    Ҳара ҳаруаа реиҳабы   иҳаихәон есыҽны Ҳус ҟаҳҵароуп шәеизганы шәызбалароуп шәыҕәҕәаны Аҳа-ҳа-ҳаира шәаҵамхан, ацәгьа ҳзызуа дышәмышьҭуан ацәгьа ҳзызуа ацәгьа ҳзызуа дауҳашьҭӡом, дауҳашьҭӡом уари дара...

Yazı Formatı Seçiniz
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF